หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหาร
บุคคล
การบริหาร
บุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 
นายสุรัตน์ พูลถม
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
โทร : 081-888-4049
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 
นางทิพวรรณ ทับทิมศรี
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)
โทร : 081-026-7227
นางน้ำเพชร ลิ้มประเสริฐ
หัวหน้าสำนักปลัด(นักบริหารงานทั่วไป ระดับ ต้น)
โทร : 088-157-9454
ว่าง
หัวหน้าสำนักปลัด(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกอง คลัง(นักบริหารงานคลัง ระดับ ต้น)
โทร : 088-157-9454
นายสุรชัย อยู่กรุง
ผู้อำนวยการกองช่าง(นักบริหารงานช่าง ระดับ ต้น)
โทร : 081-253-8427