หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังมหากร
ยินดีต้อนรับ
วิสัยทัศน์ อบต.วังมหากร
“ท้องถิ่นพัฒนา ชาวประชามีส่วนร่วม ภาพร่วมเศรษฐกิจดี”
นายมนัส ขานดำ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังมหากร
วัดท่าสุ่ม
แหล่งรวมศัทราของ
ประชาชนในตำบลวังมหากร
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านวังรอ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. วังมหากร
1
2
3
4
5
 
 
 
 
 
 
  ประชาชนส่วนใหญ่ในองค์การบริหารส่วนตำบล วังมหากร นับถือศาสนา พุทธ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ โดยมี สถาบันและองค์การทางศาสนาดังนี้
  วัด/สำนักสงฆ์ แห่ง
  ศาลเจ้า แห่ง
 
 
 
  สถานีอนามัยประจำตำบล/หมู่บ้าน จำนวน ๒ แห่ง ได้แก่
  สถานีอนามัยบ้านวังรอ ตั้งอยู่หมู่ที่ ๙
  สถานีอนามัยบ้านห้วยลึก ตั้งอยู่หมู่ที่ ๑๑
  อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ ๑๐๐
 
 
สภาพสังคมตำบลวังมหากร มีลักษณะสังคมแบบเกษตรวิถีชาวพุทธ ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและปศุสัตว์ ภาคครัวเรือน อาทิเช่น การทำนา การเลี้ยงโคและสุกร ฯลฯ ดำเนินชีวิตตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง โดยรู้จักพึ่งพาตนเองและเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ซี่งกันและกัน มีวัดเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนในตำบล
 
 
 
 
   
สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังมหากร ดังนี้
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๒ แห่ง ได้แก่
  - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าสุ่ม ตั้งอยู่หมู่ ๑
  - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านหัวพลวง
ตั้งอยู่หมู่ ๗
 
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน ๒ แห่ง ได้แก่
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ๒ แห่ง
โรงเรียนประถมศึกษา ๓ แห่ง
 
การศึกษาอื่นๆ ได้แก่
ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน/ห้องสมุดประชาชน
  ๖ แห่ง
 
 
 
   
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)
    จำนวน รุ่น ๑๘๐ คน
ป้อมตำรวจ/ที่พักสายตรวจ จำนวน แห่ง
  ตั้งอยู่หมู่ที่ ๖  
รถยนต์ดับเพลิง จำนวน คัน
รถบรรทุกน้ำ จำนวน คัน