หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลวังมหากร ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหาร
บุคคล
การบริหาร
บุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังมหากร
ยินดีต้อนรับ
วิสัยทัศน์ อบต.วังมหากร
“ท้องถิ่นพัฒนา ชาวประชามีส่วนร่วม ภาพร่วมเศรษฐกิจดี”
นายสมบูรณ์ ใจสำริด
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังมหากร
วัดท่าสุ่ม
แหล่งรวมศัทราของ
ประชาชนในตำบลวังมหากร
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านวังรอ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. วังมหากร
1
2
3
4
5
 
 
 
 
 
 
  ประชาชนของตำบลวังมหากร ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ตำบลวังมหากรมีวัดในเขตพื้นที่ จำนวน ๘ แห่ง ได้แก่
  วัดท่าสุ่ม หมู่ที่ ๑
  วัดช่องแกระ หมู่ที่ ๓
  วัดปากง่าม หมู่ที่ ๔-๕
  วัดหัวพลวง หมู่ที่ ๗
  วัดวังมหากร หมู่ที่ ๖
  วัดเนินสำราญ หมู่ที่ ๘
  วัดวังรอ หมู่ที่ ๙
  วัดขอนดู่ หมู่ที่ ๑๐
 
 
 
  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบล จำนวน ๒ แห่ง ได้แก่
  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังรอ หมู่ที่ ๙ ตำบลวังมหากร
  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยลึก หมู่ที่ ๑๑ ตำบลวังมหากร
  อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ ๑๐๐
 
 
สภาพสังคมตำบลวังมหากร มีลักษณะสังคมแบบเกษตรวิถีชาวพุทธ ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและปศุสัตว์ภาคครัวเรือน อาทิเช่น การทำนา การเลี้ยงโคและสุกร ฯลฯ ดำเนินชีวิตตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง โดยรู้จักพึ่งพาตนเองและเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซี่งกันและกัน มีวัดเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนในตำบล
 
 
 
 
     
ระดับก่อนวัยเรียน จำนวน ๒ แห่ง ได้แก่
  - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าสุ่ม
  - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนบ้านหัวพลวง
ระดับอนุบาล จำนวน ๕ แห่ง ดังนี้
  - โรงเรียนวัดท่าสุ่ม
  - โรงเรียนวัดช่องแกระ
  - โรงเรียนบ้านปากง่าม
  - โรงเรียนวัดวังมหากร
  - โรงเรียนชุมชนบ้านหัวพลวง
ระดับประถมศึกษา จำนวน ๕ แห่ง ได้แก่
  - โรงเรียนวัดท่าสุ่ม
  - โรงเรียนวัดช่องแกระ
  - โรงเรียนบ้านปากง่าม
  - โรงเรียนวัดวังมหากร
  - โรงเรียนชุมชนบ้านหัวพลวง

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ขยายโอกาส)
จำนวน ๒ แห่ง ได้แก่
  - โรงเรียนวัดท่าสุ่ม
  - โรงเรียนชุมชนบ้านหัวพลวง
 
 
 
   
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)
    จำนวน รุ่น ๑๘๐ คน
ป้อมตำรวจ/ที่พักสายตรวจ จำนวน แห่ง
  ตั้งอยู่หมู่ที่ ๖  
รถยนต์ดับเพลิง จำนวน คัน
รถบรรทุกน้ำ จำนวน คัน
 
 
 
   
ตำบลวังมหากรมีวัฒนธรรมประเพณีที่สืบทอดมาเป็นเวลานาน ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน และวัฒนธรรมของตำบลวังมหากรที่น่าสนใจมีดังนี้
- งานประเพณีไทดำ ซึ่งมีประชาชนที่รวมกลุ่มอนุรักษ์วัฒนธรรมไทดำ จำนวน ๓ หมู่บ้าน ได้แก่ ประชาชนในหมู่ที่ ๘ หมู่ที่ ๙ และหมู่ที่ ๑๐ (จัดงานเดือนเมษายน ของทุกปี)
- งานประเพณีกระจาดสาดพรวน จัดขึ้น ณ วัดวังรอ หมู่ที่ ๙ (การจัดงานสิ้นเดือนเก้าของทุกปี)
- งานประเพณีกำฟ้า จัดขึ้น ณ หมู่ที่ ๘ บ้านเนินสำราญ (จัดงานเดือนมกราคม และกุมภาพันธ์ของทุกปี)
 
ในพื้นที่ตำบลวังมหากรมีการรวมกลุ่มประกอบอาชีพเสริม จำนวน ๒ กลุ่ม ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพ ได้แก่
- กลุ่มสตรีแม่บ้านตำบลวังมหากรจัดทำกระเป๋าแฟนซี ประธานกลุ่ม นางนพรัตน์ พูลพันธ์ หมู่ที่ ๑
- กลุ่มจัดทำไม้กวาดขนอ่อนและไม้กวาดทางมะพร้าว ประธานกลุ่ม นางสาววรัญญา พ่วงดี หมู่ที่ ๓
- กลุ่มสตรีแม่บ้าน บ้านขอนดู่ (กลุ่มเย็บผ้า) หมู่ที่ ๑๐