หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
ประกาศ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
การประกาศรายชื่อประชาชนที่จะได้รับการช่วยเหลือ กรณีประสบภัย (วาตภัย ครั้งที่ 5/2563) [ 17 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 18  
 
การประกาศรายชื่อประชาชนที่จะได้รับการช่วยเหลือ กรณีประสบภัย (วาตภัย ครั้งที่ 4/2563) [ 21 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 25  
 
การประกาศช่องทางการร้องเรียน ร้องทุกข์ รับฟังความคิดเห็นและช่องทางรับรู้ข้อมูลข่าวสารจากทางราชการ [ 15 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 41  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังมหากร เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม [ 14 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 37  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังมหากร เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 14 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 33  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังมหากร เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบนเพื่อป้องกันปราบปรามหรือต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นและประพฤติมิชอบ [ 14 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 39  
 
การประกาศการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 11/2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังมหากร [ 8 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 44  
 
การประกาศการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 10/2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังมหากร [ 8 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 33  
 
การประกาศการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 9/2563 [ 8 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 40  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังมหากร เรื่อง ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน [ 25 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 41  
 
  (1)     2