หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
รายงานทางการเงิน
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังมหากร เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาสที่ 2 (ระหว่างเดือนมกราคม - มีนาคม 2563) [ 15 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 33  
 
ประกาศองค์การบริหารส่่วนตำบลวังมหากร เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาสที่ 1 (ระหว่างเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2562) [ 15 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 33  
 
รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 [ 13 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 34  
 
รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ ส้ินเดือนมีนาคม 2563 (รอบหกเดือน) [ 13 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 34  
 
รายงานการเงินประจำปี พ.ศ.2561 และรายงานผลการตรวจสอบของสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครสวรรค์ [ 25 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 30  
 
การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 25 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 32  
 
  (1)