หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
คำสั่ง
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
คำสั่งศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนองค์การบริหารส่่วนตำบลวังมหากร เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานศูนย์ อปพร. องค์การบริหารส่วนตำบลวังมหากร [ 15 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 29  
 
คำสั่งจัดตั้งศนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์และร้องเรียนและมอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ แก้ไข ปรับปรุง ครั้งที่ 1 /2563 [ 15 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 34  
 
ประชาสัมพันธ์คำสั่งแต่งตั้งคณะดำเนินงานจ่ายเงินเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุและคนพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลวังมหากร [ 9 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 26  
 
ประชาสัมพันธ์คำสั่งแต่งตั้งหัวหน้าสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าสุ่ม [ 9 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 31  
 
ประชาสัมพันธ์คำสั่งแต่งตั้งหัวหน้าสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวพลวง [ 9 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 29  
 
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลวังมหากร เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล [ 22 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 27  
 
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลวังมหากร เรื่อง กำหนดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนราชการภายในองค์การบริหารส่วนตำบลวังมหากร [ 22 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 28  
 
่คำสั่่่งแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลวังมหากร [ 14 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 30  
 
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลวังมหากร [ 14 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 30  
 
คำสั่งแต่งตั้งประธานและเลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลวังมหากร [ 14 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 30  
 
  (1)     2