หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังมหากร
ยินดีต้อนรับ
วิสัยทัศน์ อบต.วังมหากร
“ท้องถิ่นพัฒนา ชาวประชามีส่วนร่วม ภาพร่วมเศรษฐกิจดี”
นายมนัส ขานดำ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังมหากร
วัดท่าสุ่ม
แหล่งรวมศัทราของ
ประชาชนในตำบลวังมหากร
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านวังรอ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. วังมหากร
1
2
3
4
5
 
 
 
 

 
คำสั่งจังหวัดนครสวรรค์ ที่ ๒๘๑๕ /๒๕๖๔ ✳️เรื่อง กำหนดมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในเขตพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์  

ลำดับภาพที่ 1/4

ลำดับภาพที่ 2/4

ลำดับภาพที่ 3/4

ลำดับภาพที่ 4/4
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

คำสั่งจังหวัดนครสวรรค์ ที่ ๒๘๑๕ /๒๕๖๔
✳️เรื่อง กำหนดมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในเขตพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์
ตามที่ได้มีคำสั่งจังหวัดนครสวรรค์ ที่ ๒๖๒๙/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน /๒๕๖๔ เรื่องกำหนดมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในเขตพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ นั้น ปัจจุบันแนวโน้มการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในเขตพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ ยังคงพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แม้จะพบจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ลดลง และจังหวัดนครสวรรค์อยู่ในกลุ่มพื้นที่ควบคุมสูงสุด อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๒ และมาตรา ๓๔ แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๑) ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓ ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนด การบริหารราซการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๒๔) ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๒๗) ลงวันที่ ๑0 กรกฎาคม ๒๕๖๔ และคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ ๙/๒๕๖๔ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์โดยความเห็นชอบของ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครสวรรค์ ตามมติที่ประชุมครั้งที่ ๒๗/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ จึงมีคำสั่งดังต่อไปนี้
✴ข้อ ๑ ให้ยกเลิกคำสั่งจังหวัดนครสวรรค์ ที่ ๒๖๒๙/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน /๒๕๖๔ เรื่อง กำหนดมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในเขตพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์
✴ข้อ ๒ ผู้ใดเดินทางจากจังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดมาในจังหวัดนครสวรรค์ ให้ไปรายงานตัวต่อ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประธานชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทันทีเมื่อมาถึง เพื่อดำเนินการคัดกรอง เฝ้าระวัง และจัดทำฐานข้อมูลของผู้เดินทางมาจากพื้นที่ดังกล่าวและให้กักตัวเองที่เคหสถานหรือที่พำนักจนกว่าจะเดินทางออกจากจังหวัดนครสวรรค์ หรือจนกว่าจะพ้นกำหนดสิบสี่วันนับแต่วันที่เดินทางมาถึงจังหวัดนครสวรรค์ ในกรณีบุคคลตามวรรคหนึ่งที่ได้รับวัคชีนโควิด-19 แล้วให้ปฏิบัติตามข้อ ๓
✴ข้อ ๓ ผู้ใดเดินทางจากจังหวัดอื่นที่ไม่ใช่พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด หรือบุคคลที่ได้รับการฉีดวัคซีน sinovac ครบ ๒ เข็ม เกินกว่า ๒ สัปดาห์ หรือได้รับการฉีดวัคซีน Astrazeneca ๑ เข็ม เกินกว่า ๒ สัปดาห์ เมื่อเข้ามาในจังหวัดนครสวรรค์ให้ไปรายงานตัวต่อกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประธานชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ทันทีเมื่อมาถึง เพื่อดำเนินการคัดกรอง เฝ้าระวัง และจัดทำฐานข้อมูลของผู้เดินทางมาจากพื้นที่ดังกล่าว และให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของพนักงานเจ้าหน้าที่
✴ข้อ ๔ มาตรการเกี่ยวกับการเดินทางและเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าว กรณีผู้ประกอบการหรือนายจ้างของแรงงานต่างด้าว มีความประสงค์เดินทางและเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวเข้าหรือออกพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อทำงาน ให้แจ้งสำนักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค์ทราบก่อนวันเดินทางและเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าว ไม่น้อยกว่า ๗ วัน เพื่อเสนอให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครสวรรค์พิจารณาอนุญาตให้แรงงานต่างด้าวเดินทางเพื่อทำงานข้ามจังหวัดได้ โดยต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนดโดยเคร่งครัดกรณีการเดินทางและเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวเพื่อการทำงานในเขตจังหวัดนครสวรรค์ให้ปฏิบัติตามวรรคหนึ่งโดยอนุโลม
✴ข้อ ๕ ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานของรัฐ พนักงานส่วนท้องถิ่น ตลอดจนบุคลากรหน่วยงานของรัฐในจังหวัดนครสวรรค์ หากมีความจำเป็นต้องเดินทางไปยังจังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุดหรือเข้มงวด ให้ทำหนังสือชี้แจงเหตุผลความจำเป็นและขออนุญาตต่อผู้ว่าราชการจังหวัดหรือหัวหน้าส่วนราชการในสังกัด และเมื่อได้รับอนุญาตให้เดินทางไปยังจังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุดหรือเข้มงวดเมื่อเดินทางกลับเข้ามาในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ให้ปฏิบัติตามมาตรการของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครสวรรค์อย่างเคร่งครัด หากฝ่าฝืน/ไม่ปฏิบัติตามให้ผู้บังคับบัญชาดำเนินการทางวินัย
✴ข้อ ๖ ห้ามการจัดกิจกรรมซึ่งมีการรวมกลุ่มของบุคคลที่มีจำนวนรวมกันมากกว่า ๕๐ คน เว้นแต่เป็นกิจกรรมที่ดำเนินการโดยพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือกิจกรรมที่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครสวรรค์ หรือเป็นกิจกรรมในพื้นที่ที่กำหนดให้เป็นสถานที่กักกันโรค โดยให้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด
✴ข้อ ๗ การจัดกิจกรรมทางสังคมในลักษณะที่เป็นงานสังสรรค์ งานเลี้ยง งานรื่นเริง หรือกรณีงานประเพณีที่เป็นพิธีการตามประเพณียมที่มีคนมารวมตัวกันไม่เกิน ๕๐ คน ทั้งนี้ ต้องไม่มีการดื่มสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์และให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคเพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคอย่างเคร่งครัด
✴ข้อ ๘ ข้อปฏิบัติในการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า การสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าอย่างถูกวิธีตามข้อแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข เมื่ออยู่นอกเคหสถานหรือเมื่ออยู่ในที่สาธารณะยังคงเป็นข้อปฏิบัติและมาตรการป้องกันโรคที่สำคัญเพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่หรือรับเชื้อเมื่อพบผู้ไม่ปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ว่ากล่าวตักเตือนและสั่งให้ผู้นั้นปฏิบัติให้ถูกต้อง ถ้าผู้นั้นไม่ปฏิบัติตาม ให้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ ต่อไปในกรณีที่การปฏิบัติหน้าที่หรือการดำเนินกิจกรรมใดซึ่งการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาอาจเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่หรือการดำเนินกิจกรรม ซึ่งเป็นกรณีที่ได้รับการอนุมัติจากศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) หากผู้มีหน้าที่รับผิดชอบได้กำหนดให้มีมาตรการตรวจคัดกรอง มาตรการควบคุมความเสี่ยง มาตรการตรวจเมื่อพบผู้ติดเชื้อ รวมทั้งได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนดแล้ว ให้ผ่อนผันการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าได้เฉพาะในช่วงเวลาของการปฏิบัติหน้าที่หรือการดำเนินกิจกรรมตามความจำเป็นและเหมาะสมแห่งสภาพการณ์และความสมควรแก่เหตุ ทั้งนี้ ตามข้อแนะนำหรือแนวปฏิบัติที่ทางราชการกำหนด
✴ข้อ ๙ มาตรการควบคุมแบบบูรณาการในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ สำหรับสถานที่กิจกรรม หรือกิจการ เพื่อให้สามารถปิดดำเนินการได้ภายใต้เงื่อนไข เงื่อนเวลา การจัดระบบและระเบียบรวมทั้งมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด
✳️ก. ร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม ให้บริโภคอาหารและเครื่องดื่มในร้านได้ไม่เกินเวลา๒๓.๐๐ นาฬิกา โดยห้ามการดื่มสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้านและลดจำนวนที่นั่งภายในร้านลงครึ่งหนึ่ง จำกัดจำนวนผู้มาใช้บริการไม่ให้แออัด ห้ามใช้ภาชนะร่วมกัน ทั้งนี้ ให้ผู้ประกอบการจัดให้มีมาตรการคัดกรองผู้เกี่ยวข้องการจัดระเบียบผู้เข้าใช้บริการ และการเว้นระยะห่างตามคำแนะนำและมาตรการที่ทางราชการกำหนด
✳️ข. โรงเรียนและสถาบันการศึกษาทุกประเภท ให้สามารถใช้อาคารสถานที่เพื่อการจัดการเรียน การสอน การสอบ การฝึกอบรม หรือการทำกิจกรรมใดๆได้ตามความเหมาะสมและความพร้อม โดยรูปแบบของการดำเนินการให้เป็นไปตามแนวทางการจัดระเบียบและระบบต่างๆ คำแนะนำของทางราชการและมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนดภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข
✳️ค. ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ หรือสถานประกอบการอื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน ให้เปิดดำเนินการได้ตามเวลาปกติของสถานที่นั้นๆ จนถึงเวลา ๒๑.๐๐ นาฬิกา โดยให้จำกัดจำนวนผู้ใช้บริการและงดเว้นการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย ยกเว้นส่วนที่เป็นตู้เกม เครื่องเล่น ร้านเกม และสวนสนุกที่งดการให้บริการ
✳️ง. ร้านสะดวกซื้อ ชูเปอร์มาร์เกต ตลาดนัดกลางคืน ตลาดโต้รุ่ง ถนนคนเดิน ให้เปิดดำเนินการได้จนถึงเวลา ๒๓.๐๐นาฬิกา สำหรับร้านหรือสถานที่ซึ่งตามปกติเปิดให้บริการตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมง ให้เริ่มเปิดดำเนินการได้ในเวลา ๐๔.๐๐นาฬิกา
✳️จ. สนามกีฬาหรือสถานที่เพื่อการออกกำลังกาย ยิม ฟิตเนส ให้เปิดดำเนินการได้ภายในเวลาไม่เกิน ๒๑.๐๐ นาฬิกา และสามารถจัดการแข่งขันกีฬาได้โดยจำกัดจำนวนผู้ชมในสนามไม่เกิน ๕๐ คน
✳️ฉ. สนุกเกอร์ บิลเลียด ร้านเกมและร้านอินเทอร์เน็ต ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์สามารถเปิดให้บริการได้ภายในกำหนดเวลาไม่เกิน ๒๓.๐๐ นาฬิกา โดยให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคอย่างเคร่งครัด
✴ข้อ ๑๐ การงดหรือหลีกเลี่ยงการเดินทาง ขอความร่วมมือให้ประชาชนงดหรือชะลอการเดินทางในช่วงเวลานี้โดยไม่มีเหตุจำเป็น โดยเฉพาะการหลีกเลี่ยงการเดินทางเข้าไปในเขตพื้นที่จังหวัด ซึ่งมีการแพร่ระบาดของโรคที่อาจทำให้เสี่ยงหรือมีโอกาสติดโรค การตั้งจุดสกัดหรือจุดคัดกรอง ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดำเนินการเท่าที่จำเป็นและเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ ตามมาตรการที่ศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศปก.คบค.) กำหนด และต้องไม่เป็นการก่อความเดือดร้อนแก่ประชาชนเกินสมควรแก่เหตุ ให้สำนักงานขนส่งจังหวัดหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบตรวจสอบและกำกับดูแลการให้บริการขนส่ง ผู้โดยสารที่เป็นการขนส่งสาธารณะทุกประเภท โดยต้องมีการจัดระบบและระเบียบต่าง ๆ เป็นไปตามมาตรการป้องกันโรคและแนวปฏิบัติตามพื้นที่สถานการณ์ที่ ศปก.คบค. กำหนด
✴ข้อ ๑๑ มาตรการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง ให้หัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ เจ้าของกิจการ หรือผู้ประกอบการภาคเอกชน พิจารณาขยายการดำเนินมาตรการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งเพื่อลดจำนวนการเดินทางของเจ้าหน้าที่และบุคลากรที่อยู่ในความรับผิดชอบเป็นระยะเวลาตามความจำเป็นและเหมาะสมเพื่อป้องกันและลดโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ทั้งนี้การปฏิบัติงานดังกล่าวให้เพียงพอต่อภารกิจให้บริการประชาชน
✴ข้อ ๑๒ คำสั่งใดขัดหรือแย้งกับคำสั่งนี้ ให้ใช้คำสั่งฉบับนี้แทน
✴ข้อ ๑๓ ผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งนี้มีความผิดตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อพ.ศ. ๒๕๕๘ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท และมีความผิดตามมาตรา ๑๘ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
อนึ่ง เนื่องจากเป็นกรณีที่มีความจำเป็นรีบด่วนหากปล่อยให้เนิ่นช้าไปจะก่อให้เกิดผลเสียหายอย่างร้ายแรงแก่สาธารณชนหรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ จึงไม่อาจให้คู่กรณีใช้สิทธิโต้แย้งตามมาตรา ๓๐วรรคสอง (๑) แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง
สั่ง ณ วันที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
(นายสิริรัฐ ชุมอุปการ)
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์
ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครสวรรค์
ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดนครสวรรค์
เผยแพร่ #สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครสวรรค์

 

ข่าว ณ. วันที่ 13 ก.ค. 2564 เวลา 09.58 น. โดย คุณ รัชนก ทองเพชรนิล

ผู้เข้าชม 28 ท่าน