หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังมหากร
ยินดีต้อนรับ
วิสัยทัศน์ อบต.วังมหากร
“ท้องถิ่นพัฒนา ชาวประชามีส่วนร่วม ภาพร่วมเศรษฐกิจดี”
นายมนัส ขานดำ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังมหากร
วัดท่าสุ่ม
แหล่งรวมศัทราของ
ประชาชนในตำบลวังมหากร
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านวังรอ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. วังมหากร
1
2
3
4
5
 
 

 

  
การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ เพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในปีงบประมาณ ๒๕๖๕  
 

      องค์การบริหารส่วนตำบลวังมหากร จะดำเนินการรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ เพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยให้ผู้สูงอายุที่เกิดก่อนวันที่ ๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๐๕ และผู้สูงอายุที่ย้ายภูมิลำเนาเข้ามาใหม่ในพื้นที่ตำบลวังมหากร แต่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินกับองค์การบริหารส่วนตำบลวังมหากร หรือผู้สูงอายุที่มีอายุครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์แล้ว มีภูมิลำเนาในเขตพื้นที่ตำบลวังมหากร แต่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุมาก่อน และไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับผู้ต้องขังหรือจำคุกอยู่ในเรือนจำทัณฑสถานหรือสถานที่คุมขังของกรมราชทัณฑ์ ให้มอบอำนาจให้ผู้บัญชาการเรือนจำ ผู้อำนวยการทัณฑสถาน หรือเจ้าหน้าที่ที่ผู้บัญชาการเรือนจำมอบหมาย นำคำขอลงทะเบียนและนำมายื่นต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามภูมิลำเนาของผู้มีสิทธิ โดยจะรับลงทะเบียน จำนวน ๒ ช่วง ดังนี้ ช่วงที่ ๑ ตั้งแต่เดือนตุลาคม - พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ช่วงที่ ๒ เดือนมกราคม – เดือนกันยายน ๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น.–๑๖.๓๐ น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลวังมหากร เว้นวันหยุดราชการ ทั้งนี้ ให้เตรียมเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้
๑.บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่าย (บัตรตัวจริง)
๒.ทะเบียนบ้าน(ที่เป็นปัจจุบัน)
๓.สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร ธกส. สาขาท่าตะโก หรือสมุดบัญชีธนาคาร กรุงไทย สาขาท่าตะโกหรือธนาคารอื่น ๆ ในกรณีที่ประสงค์ขอรับเงินผ่านธนาคาร
#อนึ่งหากผู้สูงอายุย้ายภูมิลำเนาไปอยู่ที่อื่นในระหว่างปีงบประมาณ๒๕๖๓ สิทธิการรับเงินของผู้สูงอายุจะได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๓ เพื่อเป็นการรักษาสิทธิให้ต่อเนื่องในการรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในปีงบประมาณถัดไป(ปีงบประมาณ ๒๕๖๔) ผู้สูงอายุจะต้องไปลงทะเบียนยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุภายในเดือนพฤศจิกายนของปีนั้นๆ (ภายในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๓) ณ ที่ทำการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ย้ายภูมิลำเนาแห่งใหม่

 

ข่าว ณ. วันที่ 16 ต.ค. 2563 เวลา 12.52 น. โดย คุณ รัชนก ทองเพชรนิล

ผู้เข้าชม 12 ท่าน