หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังมหากร
ยินดีต้อนรับ
วิสัยทัศน์ อบต.วังมหากร
“ท้องถิ่นพัฒนา ชาวประชามีส่วนร่วม ภาพร่วมเศรษฐกิจดี”
นายมนัส ขานดำ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังมหากร
วัดท่าสุ่ม
แหล่งรวมศัทราของ
ประชาชนในตำบลวังมหากร
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านวังรอ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. วังมหากร
1
2
3
4
5
 
 
 
 

 
การประกาศผลการดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (วาตภัย) ครั้งที่ 5/2562  
 

ตามที่ได้เกิดสถานการณ์ภัยในพื้นที่ตำบลวังมหากร  สาเหตุเนื่องจากฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง ในพื้นที่ หมู่ที่ 5 , 6  ตำบลวังมหากร  อำเภอท่าตะโก  จังหวัดนครสวรรค์   รวมจำนวน 2 หมู่บ้าน   เหตุเกิดเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2562  เวลา 20.00 น.  และภัยสิ้นสุดลงเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2562  เวลา 22.00 น.  ส่งผลให้บ้านพักอาศัยประจำของราษฎรในพื้นที่ได้รับความเสียหาย  จำนวน 2 ครัวเรือน  ราษฎรที่ประสบภัยได้ยื่นลงทะเบียนขอรับการช่วยเหลือกับองค์การบริหารส่วนตำบลวังมหากร  จำนวน 1  ครัวเรือน   และองค์การบริหารส่วนตำบลวังมหากรได้ดำเนินการช่วยเหลือราษฎร  โดยปฏิบัติเป็นไปตามขั้นตอนแห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560  และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 เสร็จเรียบร้อยแล้ว นั้น  

อาศัยอำนาจตามความนัย ข้อ 21 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561  จึงประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (วาตภัย) ครั้งที่ 5/2562   และราษฎรที่ได้รับการพิจารณาให้ความช่วยเหลือ ได้แก่  นายเชิด อรุณโชติ  ที่อยู่บ้านเลขที่ 6  หมู่ที่ 6  ตำบลวังมหากร  อำเภอท่าตะโก  จังหวัดนครสวรรค์

 

ข่าว ณ. วันที่ 15 ต.ค. 2562 เวลา 10.03 น. โดย คุณ จรูญรัตน์ เทพชนะ

ผู้เข้าชม 12 ท่าน