ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังมหากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งใช้มอเตอร์ไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
 


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังมหากร
  เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จัดจ้างซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งใช้มอเตอร์ไฟฟ้า
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
…………………………………………………
              ตามที่  องค์การบริหารส่วนตำบลวังมหากร ได้มีโครงการ จัดจ้างซ่อมแซมเครี่องสูบน้ำแบบหอยโข่งใช้มอเตอร์ไฟฟ้า  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

    เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งใช้มอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน  ๑  เครื่อง  ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่  ร้านวิศกรไทย
โดย นายสมชอบ  ศรีสุข โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๑๗๗ .-บาท(หนึ่งพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทถ้วน )
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น  ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

     ประกาศ ณ  วันที่ ๒๒  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๑(นายมนัส  ขานดำ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังมหากร
 

ข่าว ณ. วันที่ 22 ก.พ. 2562 เวลา 15.51 น. โดย คุณ ยุพา นมะหุต

ผู้เข้าชม 26 ท่าน