หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังมหากร
ยินดีต้อนรับ
วิสัยทัศน์ อบต.วังมหากร
“ท้องถิ่นพัฒนา ชาวประชามีส่วนร่วม ภาพร่วมเศรษฐกิจดี”
นายมนัส ขานดำ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังมหากร
วัดท่าสุ่ม
แหล่งรวมศัทราของ
ประชาชนในตำบลวังมหากร
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านวังรอ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. วังมหากร
1
2
3
4
5
 
 
 
 

 
ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในปีงบประมาณ 2563  
 

   ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลวังมหากร จะดำเนินการรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ เพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในปีงบประมาณ 2563 โดยให้ผู้สูงอายุที่เกิดก่อนวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2503 และผู้สูงอายุที่ย้ายภูมิลำเนาเข้ามาใหม่ในพื้นที่ตำบลวังมหากร แต่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินกับองค์การบริหารส่วนตำบลวังมหากร หรือผู้สูงอายุที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์แล้ว มีภูมิลำเนาในเขตพื้นที่ตำบลวังมหากร แต่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุมาก่อน และไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับผู้ต้องขังหรือจำคุกอยู่ในเรือนจำทัณฑสถานหรือสถานที่คุมขังของกรมราชทัณฑ์ ให้มอบอำนาจให้ผู้บัญชาการเรือนจำ ผู้อำนวยการทัณฑสถาน หรือเจ้าหน้าที่ที่ผู้บัญชาการเรือนจำมอบหมาย นำคำขอลงทะเบียนและนำมายื่นต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามภูมิลำเนาของผู้มีสิทธิ โดยจะรับลงทะเบียน จำนวน 2 ช่วง ดังนี้ ช่วงที่ 1  ตั้งแต่เดือนตุลาคม - พฤศจิกายน  2561 ช่วงที่ 2 เดือนมกราคม 2562 – เดือนกันยายน 2562  ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลวังมหากร เว้นวันหยุดราชการ ทั้งนี้ ให้เตรียมเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้
1.บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่าย
2.ทะเบียนบ้าน(ที่เป็นปัจจุบัน)
3.สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร ธกส. สาขาท่าตะโก หรือสมุดบัญชีธนาคาร กรุงไทย สาขาท่าตะโกในกรณีที่ประสงค์ขอรับเงินผ่านธนาคาร
ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลวังมหากร  ขอความอนุเคราะห์จากท่าน ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผ่านหอกระจ่ายข่าวประจำหมู่บ้าน เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้สูงอายุ และประชาชนทั่วไปได้รับทราบโดยทั่วกัน

    อนึ่ง หากผู้สูงอายุย้ายภูมิลำเนาไปอยู่ที่อื่นในระหว่างปีงบประมาณ 2562 สิทธิการรับเงินของผู้สูงอายุจะได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุถึงเดือนกันยายน 2562 เพื่อเป็นการรักษาสิทธิให้ต่อเนื่องในการรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในปีงบประมาณถัดไป(ปีงบประมาณ 2563) ผู้สูงอายุจะต้องไปลงทะเบียนยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุก่อนสิ้นปีงบประมาณ ณ ที่ทำการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ย้ายภูมิลำเนาแห่งใหม่
  

 

ข่าว ณ. วันที่ 7 พ.ย. 2561 เวลา 13.41 น. โดย คุณ รัชนก ทองเพชรนิล

ผู้เข้าชม 198 ท่าน