หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
 
 
ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในปีงบประมาณ 2563  
 

   ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลวังมหากร จะดำเนินการรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ เพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในปีงบประมาณ 2563 โดยให้ผู้สูงอายุที่เกิดก่อนวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2503 และผู้สูงอายุที่ย้ายภูมิลำเนาเข้ามาใหม่ในพื้นที่ตำบลวังมหากร แต่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินกับองค์การบริหารส่วนตำบลวังมหากร หรือผู้สูงอายุที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์แล้ว มีภูมิลำเนาในเขตพื้นที่ตำบลวังมหากร แต่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุมาก่อน และไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับผู้ต้องขังหรือจำคุกอยู่ในเรือนจำทัณฑสถานหรือสถานที่คุมขังของกรมราชทัณฑ์ ให้มอบอำนาจให้ผู้บัญชาการเรือนจำ ผู้อำนวยการทัณฑสถาน หรือเจ้าหน้าที่ที่ผู้บัญชาการเรือนจำมอบหมาย นำคำขอลงทะเบียนและนำมายื่นต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามภูมิลำเนาของผู้มีสิทธิ โดยจะรับลงทะเบียน จำนวน 2 ช่วง ดังนี้ ช่วงที่ 1  ตั้งแต่เดือนตุลาคม - พฤศจิกายน  2561 ช่วงที่ 2 เดือนมกราคม 2562 – เดือนกันยายน 2562  ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลวังมหากร เว้นวันหยุดราชการ ทั้งนี้ ให้เตรียมเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้
1.บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่าย
2.ทะเบียนบ้าน(ที่เป็นปัจจุบัน)
3.สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร ธกส. สาขาท่าตะโก หรือสมุดบัญชีธนาคาร กรุงไทย สาขาท่าตะโกในกรณีที่ประสงค์ขอรับเงินผ่านธนาคาร
ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลวังมหากร  ขอความอนุเคราะห์จากท่าน ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผ่านหอกระจ่ายข่าวประจำหมู่บ้าน เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้สูงอายุ และประชาชนทั่วไปได้รับทราบโดยทั่วกัน

    อนึ่ง หากผู้สูงอายุย้ายภูมิลำเนาไปอยู่ที่อื่นในระหว่างปีงบประมาณ 2562 สิทธิการรับเงินของผู้สูงอายุจะได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุถึงเดือนกันยายน 2562 เพื่อเป็นการรักษาสิทธิให้ต่อเนื่องในการรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในปีงบประมาณถัดไป(ปีงบประมาณ 2563) ผู้สูงอายุจะต้องไปลงทะเบียนยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุก่อนสิ้นปีงบประมาณ ณ ที่ทำการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ย้ายภูมิลำเนาแห่งใหม่
  

 

ข่าว ณ. วันที่ 7 พ.ย. 2561 เวลา 13.41 น. โดย คุณ รัชนก ทองเพชรนิล

ผู้เข้าชม 165 ท่าน