หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังมหากร
ยินดีต้อนรับ
วิสัยทัศน์ อบต.วังมหากร
“ท้องถิ่นพัฒนา ชาวประชามีส่วนร่วม ภาพร่วมเศรษฐกิจดี”
นายมนัส ขานดำ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังมหากร
วัดท่าสุ่ม
แหล่งรวมศัทราของ
ประชาชนในตำบลวังมหากร
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านวังรอ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. วังมหากร
1
2
3
4
5
 
 
  
รับโอนย้าย (20 ก.พ. 2557)    อ่าน 1329  ตอบ 0  
ประชาสัมพันธ์กฐินสามัคคีวัดน้ำทรง อ.พยุหะคีรี (9 ต.ค. 2556)    อ่าน 1222  ตอบ 0  
เรียน ท่านนายก อบต (27 ก.ค. 2556)    อ่าน 1118  ตอบ 0  
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 


จ้างจ้างเหมาทำอาหารกลางวัน ตั้งแต่วันที่ 1-30 มิถุ [ 30 พ.ค. 2562 ]ซื้ออาหารเสริม(นม) พาสเจอร์ไรส์ ขนาด 200 ซีซี รสจื [ 30 พ.ค. 2562 ]จ้างอาหารกลางวัน เดือนมิถุนายน 2562 ตั้งแต่วันที่ [ 30 พ.ค. 2562 ]

 
  ท่านต้องการให้ อบต.วังมหากร พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ถนน หนทาง
  แหล่งน้ำอุปโภค-บริโภค
  ไฟฟ้า
  หอกระจายข่าว
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
  การบริการประชาชน
เริ่มนับ วันที่ 23 พ.ค. 2554
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.วังมหากร อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์ ค่ะ
 
 
ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ เดือน ธันวาคม 2562 [ 6 ธ.ค. 2562 ]   อ่าน 2 
ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ เดือน พฤศจิกายน 2562 [ 4 พ.ย. 2562 ]   อ่าน 5 
การประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังมห [ 22 ต.ค. 2562 ]   อ่าน 19 
การประกาศผลการดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (วาตภัย) ครั้งที่ 5 [ 15 ต.ค. 2562 ]   อ่าน 7 
การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังมหากร [ 28 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 41 
การประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล ครั้งที่ 1/2562 [ 12 มี.ค. 2562 ]   อ่าน 104 
ประกาศการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4ขององค์การบริหา [ 8 พ.ย. 2561 ]   อ่าน 186 
ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สู [ 7 พ.ย. 2561 ]   อ่าน 180 
ประชาสัมพันธ์ให้ทุกหน่วยงานและประชาชนในพื้นที่ดำเนินการจัดทำถังขยะอินทรีย์หรือขย [ 21 มิ.ย. 2561 ]   อ่าน 211 
ประชาสัมพันธ์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังมหากร เรื่อง ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการ [ 9 พ.ค. 2560 ]   อ่าน 443 
ประชาสัมพันธ์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังมหากร เรื่อง ประชาสัมพันธ์ ขั้นตอนกา [ 9 พ.ค. 2560 ]   อ่าน 432 
ประชาสัมพันธ์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังมาหกร เรื่อง การปฏิบัติตามพระราชบัญญ [ 9 พ.ค. 2560 ]   อ่าน 479 
การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ [ 30 ก.ย. 2558 ]   อ่าน 612 
ประชุมคณะกรรมการบริหารระบบหลักประกันสุขภาพ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ [ 30 ก.ย. 2558 ]   อ่าน 654 
ประชุม สปสช ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ [ 30 ก.ย. 2558 ]   อ่าน 566 
กระยาสารท
ไม้กวาดทางมะพร้าว
 
ศูนย์อนุรักษ์ไทยทรงดำบ้านเนินสำราญ(เรือนไทดำ)
 
 
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัยที่ได้รับการถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.1/ว 4981 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 6 ธ.ค. 2562 ]
โครงการตลาดประชารัฐตามแนวทางขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว4973  [ 6 ธ.ค. 2562 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 11/2562 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว4972 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 6 ธ.ค. 2562 ]
การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลากและดินถล่มในพื้นที่ภาคใต้ ปี 2562 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว4967 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 6 ธ.ค. 2562 ]
การคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2562 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว4969  [ 6 ธ.ค. 2562 ]
แจ้งผลการตรวจหน่วยไตเทียม โรงพยาบาลหนองพอก กค. มท 0803.3/ว4968  [ 6 ธ.ค. 2562 ]
ค่าตอบแทนคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.2/ว4951 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 6 ธ.ค. 2562 ]
ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมโครงการปรับปรุงระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (info.dla.go.th) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด่วนมาก ศส. มท 0806.2/ว4955  [ 4 ธ.ค. 2562 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน กค. มท 0803.3/ว4952  [ 4 ธ.ค. 2562 ]
แนวทางปฏิบัติของชาวไทยมุสลิมในโอกาสต่าง ๆ เพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม กศ. มท 0816.5/ว5  [ 4 ธ.ค. 2562 ]
เชิญเข้าร่วมงาน "สัปปายะอวอร์ด 2562" ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.5/ว4932  [ 4 ธ.ค. 2562 ]
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมโครงการส่งเสริมพัฒนาการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว4909  [ 4 ธ.ค. 2562 ]
การเปิดรับคำขออาสาสมัครญี่ปุ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.2/ว4950 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 4 ธ.ค. 2562 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 1(เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2562) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/21692-21713 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 4 ธ.ค. 2562 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/21714-21789 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 4 ธ.ค. 2562 ]
การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น สายงานบริหารกระทรวงมหาดไทย กจ. มท 0802.3/ว4916  [ 4 ธ.ค. 2562 ]
ขอแจ้งรายชื่อสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่จะเข้าร่วมประชุมโครงการส่งเสริมฯ กศ. มท 0816.4/ว4944  [ 4 ธ.ค. 2562 ]
โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาระดับปฐมวัยและประถมศึกษา กศ. มท 0816.3/ว4910 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 4 ธ.ค. 2562 ]
แจ้งการเข้าใช้งานระบบดาวน์โหลดข้อมูลบัญชีราคาประเมินทรัพย์สิน ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว4919  [ 3 ธ.ค. 2562 ]
เปลี่ยนแปลงวันส่งแบบรายงานการดำเนินการจัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายารักษ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 สล. มท 0801.3/ว119  [ 3 ธ.ค. 2562 ]
แจ้งการโอนเงินภาษ๊มูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว4911 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 3 ธ.ค. 2562 ]
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนตุลาคม 2562 สน.คท. มท 0808.3/ว4850 [อบจ.] [เทศบาล อบต.]  [ 3 ธ.ค. 2562 ]
การอนุมัติยกเว้นหรือผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 371 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2562 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว4908  [ 3 ธ.ค. 2562 ]
เรื่อง แนวทางการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 กศ. มท 0816.3/ว4880  [ 2 ธ.ค. 2562 ]
ขอความอนุเคราะห์สำรวจจำนวนบุคลากรกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ เพื่อสนับสนุนวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสำหรับฉีดป้องกันล่วงหน้า (Pre-exposure prophylaxis : PrEP) ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว4889  [ 2 ธ.ค. 2562 ]
 
นว 0023.3/ 26051 ขอความอนุเคราะห์สำรวจจำนวนบุคลากรกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ เพื่อสนับสนุนวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสำหรับฉีดป้องกันล่วงหน้าฯ [ 6 ธ.ค. 2562 ]     
นว 0023.5/852 แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 6 ธ.ค. 2562 ]     
นว 0023.3/ว 26127 เร่งรัดตรวจสอบสภาพพนังกั้นน้ำ ฝายชะลอน้ำ หรือคันกั้นน้ำที่ชำรุดทรุดโทรม เพื่อดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพปกติและพร้อมใช้งานโดยเร็ว [ 6 ธ.ค. 2562 ]     
นว 0023.3/ว 26131 การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า [ 6 ธ.ค. 2562 ]     
นว 0023.3/ 26132 กิจกรรมรณรงค์ ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ถุงพลาสติก [ 6 ธ.ค. 2562 ]     
นว 0023.3/ 26135 ประชุมแจงการใช้งานระบบการแจ้งปัญหาและข้อร้องเรียน Traffy Fondue และระบบบริหารจัดการเก็บขยะอัจฉริยะ Traffy Waste ด้วยระบบทางไกลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต Web Confernce [ 6 ธ.ค. 2562 ]     
นว 0023.3/25867 การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น [ 4 ธ.ค. 2562 ]     
นว 0023.3/28570 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อผลักดัน นโยบายการบูรณาการดำเนินงานเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อในกลุ่มเด็กปฐมวัย [ 4 ธ.ค. 2562 ]     
นว 0023.3/ 25741 ระบบงานจดทะเบียนพาณิชย์ที่พัฒนาและเชื่อมโยงกับระบบการให้บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จทางอิเล็กทรอนิกส์ [ 4 ธ.ค. 2562 ]     
นว 0023.5/ 847 การส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS  [ 4 ธ.ค. 2562 ]     
นว 0023.3/ 25895 ขอความอนุเคราะห์จัดส่งคู่มือการบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 4 ธ.ค. 2562 ]     
นว 0023.3/25736 ประชุมชี้แจงการใช้งานระบบการแจ้งปัญหาและข้อร้องเรียน Traffy Fondue และระบบบริหารจัดการการเก็บขยะอัจฉริยะ Traffy Waste ด้วยระบบทางไกลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต Web Conference [ 4 ธ.ค. 2562 ]     
นว 0023.2/ว 25902 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 [ 4 ธ.ค. 2562 ]     
นว 0023.2/ว 25904 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระดับคุณภาพโรงเรียนต้นแบบการประเมินการศึกษาทางไกลฯ [ 4 ธ.ค. 2562 ]     
นว 0023.2/ว 25899 โครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 4 ธ.ค. 2562 ]     
นว 0023.2/ว25902 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การจัดการระบบประกันสุขภาพภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 [ 4 ธ.ค. 2562 ]     
นว 0023.2/ว 25904 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับคุณภาพโรงเรียนต้นแบบการประการประเมินการศึกษาทางไกล Digital Life Box for NEW DLTV [ 4 ธ.ค. 2562 ]     
นว 0023.3/25647 การลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น [ 3 ธ.ค. 2562 ]     
นว 0023.5/ว 25724 รับแจ้งจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว่า กรมบัญชีกลางได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์การประเมินราคางานต้นทุนต่อหน่วยงานก่อสร้างชลประทาน [ 3 ธ.ค. 2562 ]     
นว 0023.5/25738 การนำเงินส่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 3 ธ.ค. 2562 ]     
 
อบต.พุนกยูง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพุนกยูง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิข้ารับการสอบแข่งขันเ [ 7 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 44 
อบต.นากลาง ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจ [ 6 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.นากลาง ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัด จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเ [ 6 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.แม่เปิน [ 6 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.สระทะเล ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่ [ 6 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 31 
อบต.เนินกว้าว ปร.4,ปร.5 จ้างเหมาสูบน้ำดิบเข้าสระประปาหมู่บ้านอู่เฆ่ หมู่ที่ 4 ต.เนินกว้าว อ.โก [ 6 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.เนินกว้าว การกำหนดรูปแบบรายการก่อสร้าง (TOR)จ้างเหมาสูบน้ำดิบเข้าสระประปาหมู่บ้านอู่เฆ่ หม [ 6 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.เนินกว้าว แบบเสนอโครงการจ้างเหมาสูบน้ำดิบเข้าสระประปาหมู่บ้านอู่เฆ่ หมู่ที่ 4 ต.เนินกว้าว [ 6 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 3 
อบต.แม่เปิน ประกาศรายชื่อผู้ชนะเสนอราคา จำนวน 7 รายการ [ 6 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 5 
อบต.แม่เปิน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเปลี่ยนหินกรวดและทรายกรองน้ำประปา หมู่ที่ 24 [ 6 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.ตะเคียนเลื่อน ประกาศ เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2562 [ 6 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.สร้อยละคร การเตรียมความพร้อม ป้องกัน รับมือ ลดผลกระทบ และสร้างความรับรู้ของประชาชนจากสถานก [ 6 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 9 
ทต.บางมะฝ่อ กิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 [ 6 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.ตะเคียนเลื่อน ประกาศ เรื่อง การขยายเวลากำหนดเวลาจัดทำแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจ [ 6 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.เจริญผล ประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้ประชาชนพื้นที่ตำบลเจริญผล เรื่องการปฏิบ [ 6 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 0