หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลวังมหากร ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหาร
บุคคล
การบริหาร
บุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังมหากร
ยินดีต้อนรับ
วิสัยทัศน์ อบต.วังมหากร
“ท้องถิ่นพัฒนา ชาวประชามีส่วนร่วม ภาพร่วมเศรษฐกิจดี”
นายสมบูรณ์ ใจสำริด
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังมหากร
วัดท่าสุ่ม
แหล่งรวมศัทราของ
ประชาชนในตำบลวังมหากร
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านวังรอ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. วังมหากร
1
2
3
4
5
 
 
 
 
 
 
ประวัติหน่วยงาน
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังมหากร อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ ยกฐานะจากสภาตำบลและจัดตั้งขึ้นเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล ในปี พ.ศ. ๒๕๓๙ ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งประกาศกระทรวงมหาดไทยใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดหกสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป และราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๓ ตอนที่ ๙ ง หน้า ๕/๓๐ มกราคม ๒๕๓๙
ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบลวังมหากร ตั้งอยู่ที่ เลขที่ ๑๙ หมู่ที่ ๑ ตำบลวังมหากร อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์
 
ตราสัญลักษณ์
 
 
ดอกบัวสีชมพู หมายถึง ดอกบัวที่โผล่พ้นน้ำและกำลังเบ่งบาน โดยมีการให้สีเป็นสีชมพู เนื่องจากต้องการให้เป็นในลักษณะเดียวกันกับสีประจำองค์การบริหารส่วนตำบลวังมหากร
รวงข้าวสีทอง ความหมาย ทุ่งข้าวที่เป็นอาหารหลักของคนไทย และชาวตำบลวังมหากร ในฤดูเก็บเกี่ยวจะมีสีเหลืองอร่ามของเมล็ดข้าวทั่วท้องทุ่ง แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ของ พื้นดินของตำบลวังมหากร
 
 
ที่ตั้งและอาณาเขต
   
  องค์การบริหารส่วนตำบลวังมหากร ตั้งอยู่เลขที่ ๑๙ หมู่ ๑ ตำบลวังมหากร อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ อยู่ทางทิศตะวันตกของอำเภอท่าตะโก โดยอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอท่าตะโกประมาณ ๑๒ กิโลเมตร และห่างจากจังหวัดนครสวรรค์ ๒๕ กิโลเมตร มีเนื้อพื้นที่รับผิดชอบ ๗๘ ตารางกิโลเมตร
หรือ ๔๙,๐๐๐ไร่
 
 
ที่ตั้งและอาณาเขต
   
 
ทิศเหนือ ติดกับ ต.พนมเศษ อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์
  ทิศใต้ ติดกับ ต.พระนอน อ.เมือง จ.นครสวรรค์  
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.หัวถนน อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์
  ทิศตะวันตก ติดกับ ต.พระนอน อ.เมือง จ.นครสวรรค์  
 
 
จำนวนประชากร
 
       
  ประชากรทั้งสิ้น ๖,๕๒๓ ครัวเรือน
  ชาย ๓,๒๑๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๙.๓๓
  หญิง ๓,๓๐๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๖๗
  จำนวนครัวเรือนทั้งหมด ๒,๓๑๐ ครัวเรือน
  มีความหนาแน่นเฉลี่ย ๘๓.๖๓ คน / ตารางกิโลเมตร
 
 
เขตการปกครอง
   
 
หมู่ที่ หมู่บ้าน  
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
จำนวนครัวเรือน
    บ้านท่าสุ่ม   ๑๗๖ ๑๙๖ ๓๗๒ ๑๕๙  
  บ้านวังรอเหนือ   ๑๗๗ ๑๙๑ ๓๖๘ ๑๒๓
    บ้านช่องแกระ   ๓๑๙ ๓๕๑ ๖๗๐ ๒๒๔  
  บ้านปากง่ามเหนือ   ๒๖๘ ๒๖๒ ๕๓๐ ๑๙๐
    บ้านปากง่ามใต้   ๓๐๓ ๒๗๑ ๕๗๔ ๑๙๒  
  บ้านวังมหากร   ๒๗๕ ๒๘๔ ๕๕๙ ๒๑๒
    บ้านหัวพลวง   ๖๒๙ ๖๙๘ ๑,๓๒๗ ๔๘๕  
  บ้านเนินสำราญ   ๒๘๘ ๓๐๒ ๕๙๐ ๒๐๙
    บ้านวังรอใต้   ๒๔๓ ๒๔๙ ๔๙๒ ๑๘๓  
๑๐   บ้านขอนดู่   ๓๑๐ ๒๖๔ ๕๗๔ ๑๙๖
  ๑๑   บ้านห้วยลึก   ๒๓๐ ๒๓๗ ๔๖๗ ๑๓๗  
    รวม   ๓,๒๑๘ ๓,๓๐๕ ๖,๕๒๓ ๒,๓๑๐
 
สภาพภูมิประเทศ
 
 
ตำบลวังมหากร มีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่ม มีลำคลองธรรมชาติ ๑ สาย ไหลรวมกับคลองอื่น ๆ ที่บึงบอระเพ็ด เหมาะสมสำหรับการพัฒนาส่งเสริมอาชีพด้านเพาะปลูกพืชอายุสั้นและทำการประมงน้ำจืด ด้วยความที่มีลักษณะเป็นที่ราบลุ่ม บางฤดูกาลมีปัญหาเรื่องน้ำท่วมทำให้พืชผลเกษตรกรรมได้รับความเสียหายเนื่องจากการเกิดอุทกภัย ควรมีการจัดการกับทรัพยากรแหล่งน้ำอย่างเหมาะสมให้ได้ประโยชน์สูงสุด
 
 
อาชีพประชากร
   
 
ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลวังมหากรมีหลากหลายอาชีพ ได้แก่
- เกษตรกรรม - ทำนา ร้อยละ ๓๑.๘๘
- เกษตรกรรม - ทำไร่ ร้อยละ ๓.๑๑
- เกษตรกรรม - ทำสวน ร้อยละ ๐.๑๗
- เกษตรกรรม - ประมง ร้อยละ ๐.๐๔
- เกษตรกรรม - ปศุสัตว์ ร้อยละ ๐.๐๔
- รับราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ ร้อยละ ๑.๒๓
- พนักงานรัฐวิสาหกิจ ร้อยละ ๐.๒๑
- พนักงานบริษัท ร้อยละ ๒.๙๙
- รับจ้างทั่วไป ร้อยละ ๒๖.๐๗
- ค้าขาย ร้อยละ ๔.๖๐
- ธุรกิจส่วนตัว ร้อยละ ๑.๐๗
- อาชีพอื่น (นอกเหนือดังกล่าว) ร้อยละ ๒.๐๓
- กำลังศึกษา ร้อยละ ๑๙.๐๑
- ไม่มีอาชีพ ร้อยละ ๗.๕๖