หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังมหากร
ยินดีต้อนรับ
วิสัยทัศน์ อบต.วังมหากร
“ท้องถิ่นพัฒนา ชาวประชามีส่วนร่วม ภาพร่วมเศรษฐกิจดี”
นายมนัส ขานดำ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังมหากร
วัดท่าสุ่ม
แหล่งรวมศัทราของ
ประชาชนในตำบลวังมหากร
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านวังรอ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. วังมหากร
1
2
3
4
5
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังมหากร ตั้งอยู่เลขที่ ๑๙ หมู่ ๑ ตำบลวังมหากร อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ อยู่ทางทิศ ตะวันตกของอำเภอท่าตะโก โดยอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอท่าตะโก ประมาณ ๑๒ กิโลเมตร และห่างจากจังหวัดนครสวรรค์ ๒๕ กม. มีเนื้อพื้นที่รับผิดชอบ ๗๘ ตารางกิโลเมตร หรือ ๔๙,๐๐๐ไร่
 
 
 
ตำบลวังมหากร มีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่ม มีลำคลอง ธรรมชาติ ๑ สาย ไหลรวมกับคลองอื่น ๆ ที่บึงบอระเพ็ด เหมาะสม สำหรับการพัฒนาส่งเสริมอาชีพด้านเพาะปลูกพืชอายุสั้นและทำ การประมงน้ำจืด ด้วยความที่มีลักษณะเป็นที่ราบลุ่ม บางฤดูกาล มีปัญหาเรื่องน้ำท่วมทำให้พืชผลเกษตรกรรมได้รับความเสียหาย เนื่องจากการเกิดอุทกภัย ควรมีการจัดการกับทรัพยากรแหล่งน้ำ อย่างเหมาะสมให้ได้ประโยชน์สูงสุด
 
 
 
  เกษตรกรรม คิดเป็นร้อยละ ๘๕
  ปศุสัตว์ คิดเป็นร้อยละ ๕
  รับจ้าง คิดเป็นร้อยละ ๕
  อื่น ๆ คิดเป็นร้อยละ ๕
 
 
ดอกบัวสีชมพู หมายถึง ดอกบัวที่โผล่พ้นน้ำและกำลังเบ่งบาน โดยมีการให้สีเป็นสีชมพู เนื่องจากต้องการให้เป็นในลักษณะเดียวกันกับสีประจำองค์การบริหารส่วนตำบลวังมหากร
รวงข้าวสีทอง ความหมาย ทุ่งข้าวที่เป็นอาหารหลักของคนไทย และชาวตำบลวังมหากร ในฤดูเก็บเกี่ยวจะมีสีเหลืองอร่ามของเมล็ดข้าวทั่วท้องทุ่ง แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ของ พื้นดินของตำบลวังมหากร
 
 
  ประชากรทั้งสิ้น ๒,๐๘๐ ครัวเรือน จำนวน ๖,๖๙๓ คน
ประกอบด้วย
  ชาย ๓,๓๐๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๙.๓๐
  หญิง ๓,๓๙๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๑.๗๐
  มีความหนาแน่นเฉลี่ย ๘๕.๘๑ คน / ตารางกิโลเมตร
ทิศเหนือ ติดกับ ต.พนมเศษ อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์
  ทิศใต้ ติดกับ ต.พระนอน อ.เมือง จ.นครสวรรค์  
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.หัวถนน อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์
  ทิศตะวันตก ติดกับ ต.พระนอน อ.เมือง จ.นครสวรรค์  
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังมหากร ได้แบ่งการปกครองออกเป็น ๑๑ หมู่บ้าน ได้แก่
 
 
หมู่ที่ หมู่บ้าน  
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
จำนวนครัวเรือน
    บ้านท่าสุ่ม   ๑๘๐ ๒๑๑ ๓๙๑ ๑๔๑  
  บ้านวังรอเหนือ   ๑๘๒ ๑๙๔ ๓๗๖ ๑๐๙
    บ้านช่องแกระ   ๓๒๑ ๓๖๖ ๖๘๗ ๑๙๒  
  บ้านปากง่ามเหนือ   ๒๗๑ ๒๕๙ ๕๓๐ ๑๖๑
    บ้านปากง่ามใต้   ๒๘๘ ๒๗๓ ๕๖๑ ๑๘๓  
  บ้านวังมหากร   ๒๗๙ ๒๘๙ ๕๖๘ ๑๙๐
    บ้านหัวพลวง   ๖๓๗ ๗๑๕ ๑,๓๕๒ ๔๔๓  
  บ้านเนินสำราญ   ๒๙๙ ๓๐๘ ๖๐๗ ๑๘๙
    บ้านวังรอใต้   ๒๖๖ ๒๗๐ ๕๓๖ ๑๖๖  
๑๐   บ้านขอนดู่   ๓๐๐ ๒๗๔ ๕๗๔ ๑๘๑
  ๑๑   บ้านห้วยลึก   ๒๗๗ ๒๓๔ ๕๑๑ ๑๒๕  
    รวม   ๓,๓๐๐ ๓,๓๙๓ ๖,๖๙๓ ๒,๐๘๐