โครงการจัดซื้อสื่อวัสดุการศึกษา สื่อการเรียนการสอนและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก ประจำปี 2556  
 


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังมหากร
เรื่อง  สอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก ประจำปี 2556
-------------------------------
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลวังมหากร มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน
วัสดุการศึกษา ประจำปี  2556  สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังมหากร
จำนวน  2  ศูนย์  จำนวน 9  รายการ   โดยมีรายละเอียด  ดังนี้
สื่อการเรียนการสอนพัฒนาทักษะด้านร่างกาย
1.ชุดเสริมความแข็งแกร่ง จำนวน    2 ชุดๆละ 28,500.-บาทเป็นเงิน 57,000.- บาท
  สำหรับเด็กอายุ 3 ปี ขึ้นไป ขนาดกระเป๋าบรรจุอุปกรณ์  ยาว 71  ซม. กว้าง 81.5 ซม. สูง 13 ซม.    
อุปกรณ์  1 ชุด  ประกอบด้วย
- บล็อกสี่เหลี่ยม จำนวน   12  ชิ้น - บล็อกสี่เหลี่ยมใหญ่   จำนวน 8  ชิ้น
- คานทรงตัว จำนวน    4   ชิ้น - ห่วงขนาด   35 ซม.  จำนวน 4  ชิ้น
- ห่วงขนาด  60 ซม. จำนวน    4  ชิ้น - เสาขนาด  35 ซม. จำนวน 16  ชิ้น
-เสาขนาด   70 ซม. จำนวน   8   ชิ้น - ตัวยึดแบบ A จำนวน  12  ชิ้น
-ตัวยึดแบบ B จำนวน   12  ชิ้น - ถุง จำนวน  10  ชิ้น
-โฟมรูปเท้า จำนวน   6   คู่ - โฟมรูปมือ จำนวน  6  คู่
-คู่มือ จำนวน  1  เล่ม
2.ก้อนหินสีรุ้ง จำนวน    2 ชุดๆละ  8,680 .- บาท เป็นเงิน 17,360.-บาท
เหมาะสำหรับเด็กอายุ 3 ปี ขึ้นไป
อุปกรณ์ 1 ชุด ประกอบด้วย
- แท่นเหยียบเล็ก  ( 6.6X8.7 ซม.) จำนวน   2   ชิ้น
- แท่นเหยียบกลาง (10.6 X 14.4 ซม.) จำนวน 2 ชิ้น
- แท่นเหยียบใหญ่ (10.2 X 13 ซม. ) จำนวน 2 ชิ้น
รับน้ำหนักได้สูงสุด 80 กก.
สื่อการเรียนการสอนพัฒนาทักษะด้านอารมณ์ สังคม
1.หนังสือนิทาน จำนวน   2 ชุดๆ ละ  2,108.-บาท  เป็นเงิน 4,216.-บาท
  ใน  1 ชุด ประกอบด้วยหนังสือนิทาน จำนวน   22   เล่ม
- หนังสือนิทานอีสป และ หนังสือนิทานอื่น ๆโดยมีรายละเอียดดังนี้
ควรเป็นหนังสือที่เหมาะสมต่อเด็กปฐมวัย มีตัวหนังสือน้อย  เน้นรูปภาพ ใช้ภาษาง่ายๆ และถูกต้องเนื้อเรื่องไม่ยาวมาก จะจัดในแนวตั้งหรือแนวนอนก็ได้ หน้าปก ปกแข็ง มีภาพสีสันสวยงามสะดุดตา และสีสันในเล่มต้องสวยสดใสไม่เข้ม บาดตา หรือมืดดำเกินไป เพราะว่าเด็กในวัยนี้ยังไม่สามารถอ่านหนังสือได้ แต่สามารถดูรูปภาพและฟังเรื่องราวได้
สื่อการเรียนการสอนพัฒนาด้านสติปัญญา

1.ตัวต่อเรขาคณิตฝึกการมองเห็น จำนวน    2 ชุดๆละ 8,850.-บาท เป็นเงิน 17,700.-บาท
อุปกรณ์ 1 ชุด ประกอบด้วย
-รูปทรงสามเหลี่ยม จำนวน 4     ชิ้น - รูปหน้าต่างสี่เหลี่ยมผืนผ้า จำนวน  2  ชิ้น
-รูปหน้าต่างสี่เหลี่ยมจัตุรัส จำนวน  2     ชิ้น - รูปทรงจัตุรัสทึบ จำนวน  4  ชิ้น

2.ตัวต่อสร้างจินตนาการ จำนวน    2 ชุดๆละ 8,350.-บาท เป็นเงิน 16,700.-บาท
อุปกรณ์ 1 ชุด ประกอบด้วย
- บล็อกพลาสติกที่ประสานติดกันได้ น้ำหนักเบา ขนาด 25.5X12.5X6 ซม. จำนวน  30  ชิ้น
- บล็อกพลาสติกที่ประสานติดกันได้ น้ำหนักเบา ขนาด 12.5X12.5X6 ซม. จำนวน 15  ชิ้น

3.กล่องสร้างลวดลาย จำนวน   2 ชุดๆละ 2,650.-บาท เป็นเงิน 5,300.-บาท
อุปกรณ์ 1 ชุด ประกอบด้วย
- กล่องลูกบาศก์สีเขียว ขนาด 5 X5X5 ซม./ชิ้น จำนวน 4 ชิ้น
- กล่องลูกบาศก์สีน้ำเงิน ขนาด 5 X5X5 ซม./ชิ้น จำนวน 4 ชิ้น
- กล่องลูกบาศก์สีเหลือง ขนาด 5 X5X5 ซม./ชิ้น จำนวน 4 ชิ้น
- กล่องลูกบาศก์สีส้ม   ขนาด 5 X5X5 ซม./ชิ้น จำนวน 4 ชิ้น
พร้อมถาดพลาสติกและฝาโปร่งแสง  , แผ่นคำแนะนำ ,หนังสือคู่มือการเล่น

4.กล่องสร้างจินตนาการ จำนวน 2 ชุดๆละ2,650.- บาท เป็นเงิน 5,300.-บาท
   อุปกรณ์ 1 ชุด ประกอบด้วย
- ลูกบาศก์โปร่งแสง สีเขียว  ขนาด 5 X5X5 ซม./ชิ้น จำนวน 4 ชิ้น   - ลูกบาศก์โปร่งแสง สีเหลือง ขนาด 5 X5X5 ซม./ชิ้น จำนวน 4 ชิ้น - ลูกบาศก์โปร่งแสง สีแดง    ขนาด 5 X5X5 ซม./ชิ้น จำนวน 4 ชิ้น   - ลูกบาศก์โปร่งแสง สีน้ำเงิน  ขนาด 5 X5X5 ซม./ชิ้น จำนวน 4 ชิ้น
    พร้อมถาดพลาสติกและฝาโปร่งใส ,แผ่นคำแนะนำ และหนังสือคู่มือการเล่น
5.ตัวต่อลายเส้นสร้างภาพ   จำนวน  2  ชุดๆละ 2,850.-บาท   เป็นเงิน 5,700.- บาท
    อุปกรณ์ 1 ชุดประกอบด้วย
-กล่องลูกบาศก์ลายเส้นสร้างภาพ ขนาด 5X5X5 ซม./ชิ้น จำนวน   16   ชิ้น
ถาดพลาสติกพร้อมฝาโปร่งแสง
6.ชุดตัวต่อภาพ   จำนวน 2  ชุดๆละ 2,850 .-บาท เป็นเงิน 5,700.- บาท
    อุปกรณ์ 1 ชุด ประกอบด้วย
-กล่องลูกบาศก์ ลายเส้นทแยงมุมมีสีสันต่างๆ ขนาด 5X5X5 ซม./ชิ้น จำนวน  16  ชิ้น  

วงเงินงบประมาณดำเนินการ 134,976.-  บาท  (หนึ่งแสนสามหมื่นสี่พันเก้าร้อยเจ็ดสิบหกบาทถ้วน )  
ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
1.เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา ที่มีอาชีพขายพัสดุตามประเภทที่สอบราคาซื้อดังกล่าว
2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกแจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น ในขณะที่ยื่นซองสอบราคา
3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฎิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
4.ไม่เป็นผู้ได้รับผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลวังมหากร ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

กำหนดยื่นซองสอบราคา ตั้งแต่วันที่   23  เมษายน   2556  ถึงวันที่  8 พฤษภาคม     2556  
ระหว่างเวลา   08.30 น. – 16.30  น. ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังมหากร (ห้องส่วนการคลัง)      
และยื่นซองสอบราคา ในวันที่  9  พฤษภาคม  2556   ระหว่างเวลา 10.00 น.  – 16.30 น. ณ ศูนย์รวมข่าวการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  ณ ที่ว่าการอำเภอท่าตะโก  และกำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่  10  พฤษภาคม 2556   ระหว่างเวลา    10.00  น.   เป็นต้นไป   ณ ศูนย์รวมข่าวการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  ณ ที่ว่าการอำเภอท่าตะโก    
ผู้สนใจติดต่อขอซื้อ เอกสารสอบราคา โครงการสอบราคาสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก ประจำปี 2556  ในราคาชุดละ  200   บาท   ได้ที่ทำการองค์บริหารส่วนตำบล         วังมหากร ระหว่างวันที่  23 เมษายน  2556  - 8 พฤษภาคม  2556     หรือ  สอบถามทางโทรศัพท์
หมายเลข     08 –1114 – 2592,  056-396361   www.wangmahakron.co.th  ในวันและเวลาราชการ  ประกาศ ณ วันที่ 23  เดือน  เมษายน พ.ศ. 2556(ลงชื่อ) ............................................
             (นายมนัส   ขานดำ)
            นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังมหากร
 

ข่าว ณ. วันที่ 23 เม.ย. 2556 เวลา 09.05 น. โดย คุณ อร่ามศรี นิลบรรหาร

ผู้เข้าชม 1703 ท่าน